>torpe

>hungry young poetshuwag na lang kaya

hari ng katorpehan

huwag, h’wag na lang kaya

di ka ba nagsasawa sa liwanag ng buwan

namamatay ang mga rosas sa tabi

di ka pa bumibili

nauubos na ang oras sa kahihintay

pero ni sulat ni tawag wala

bakit mo pa kailangan ng tulay

kahit ulap nagsasabi tayo bagay

bakit o pa kailangang magtanong

kung alam mo na, alam mo na

bilisan mo na ngayon

kasi tumatakbo ang tren

bilisan mo na ngayon

iiwanan ka, iiwanan ka

ayoko ng torpe pero gusto kita